ضوابط بیهوشی

کد ١٣ بیهوشی با ارزش پایه ٣ :

برای کلیه خدماتی که در این مجموعه، ارزش پایه بیهوشی »صفر«  درج شده و یا اصلا درج نشده است، در صورتی که به هر دلیل، نیاز به بیهوشی بیما و د ر جو داشته باشد، ارزش پایه بیهوشی، »٣« در نظر گرفته میشود.  زارزش مان بیهوشی براساس کد تعدیلی (۴٢-) به ارزش پایه »٣« اضافه میگردد و ارزش تام بیهوشی محاسبه میگردد. در این مو ارد تعدیلکنندههای بیهوشی (کدهای تعدیلی (٣٢-) تا (٣٩-)) و ارزش ریکاوری که در ادامه به آ نها اشا  ره شد اه ست،  قابل اضافه شدن به ارزش پایه بیهوشی نمیباشد.

کد ٢٣ بیهوشی برای وضعیت قرارگیری بیمار:  

در صورتی که در اثر قرارگیری بیمار در وضعیت دمر یا به پهلو یا نیمه نشسته یا لیتوتومی و یا به دلیل دوری از موضع جراحی، انجام بیهوشی به سادگی انجام پذیر نباشد » ١ «  واحد بیهوشی به ارزش پایه بیهوشی اضافه می گردد.

کد ٣٣ انجام مشکل بیهوشی بدلیل هیپوترمی بدن بالای ٣٠ درجه سانتیگراد:

در این موارد ،» ۵ « واحد به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه می گردد.

کد ۴٣- انجام مشکل بیهوشی به دلیل استفاده ازجریان خون برون پیکری (پمپ اکسیژناتور قلب یا پمپ کمکی)

موارد، » ١٠«  واحد به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه می گردد.

کد ۵٣ مخاطره بیهوشی:

زمانی که بیما ر غیراورژانسی به د  لیل وجو زد مینهای مستعد  و خطرناک در معر ض مخاطرات جانبی تهدید کنند ه حیا ت باشد (مانند بیماری دیابت کنتر ل شده، فشا ر خون تحت کنترل، هیپوتیروئیدی و سایر مو ارد مشابه)، به ازای هر تعداد مخاطره با ذکر نوع مخاطره، صرفاً »٢« واحد به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه میگردد.

تبصره : این کد برای هر بیمار تنها یکبار قابل گزارش می باشد.

کد ۶٣ بیهوشی بیماران در وضعیت اورژانس:

برای کسی که نیاز   مند اقداما ت فوری و اورژا      نسی است که  در صورت         تاخیر امکان خطر مر گ بیمار را تهدید میکند، »٣« واحد به ارزش نسبی پایه بیهوشی با ذکر علت اورژانسی بودن، قابل محاسبه و گزارش می باشد. این کد قابل گزارش همزمان با کد تعدیلی

(٣۵-) نمی باشد.

کد ٧٣ بیهوشی برای بیمار با سن ٠٧ سال و بیشتر:

در چنین مواردی، معادل »٢« واحد به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه میگردد.

کد ٨٣ بیهوشی پیچیده به وسیله استفاده ازهیپوتانسیون کنترل شده:

در چنین مواردی ، معادل»٣ «  واحد به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه می گردد.

کد ٩٣ بیهوشی در بخش ریکاوری:

برای مراقبت منظم و استاندارد از بیماران در بخش ریکاوری، در بیهوشی به روش جنرال، رژیونال (شبکه کمری، گردنی و بازویی)، اپیدورال یا اسپاینال، به ازای هر یک ساعت عمل جراحی (مطابق گزارش جراح)، (١) واحد ارزش نسبی به عنوان حق الزحمه بیهوشی برای ریکاوری و حداکثر تا سقف (۴) واحد (با حداقل سی دقیقه و بیشتر اقامت در ریکاوری)، به ارزش تام بیهوشی اضافه میگردد. این کد تعدیلی برای بیهوشی به روش استندبای و IV-Sedation قابل گزارش و اخذ نمیباشد. همچنین، در مواردی که به هر علت پس  ااز تمام عمل جراحی، بیمار به بخش مراقبتها وی یژه منتقل گردد، کد تعدیلی (٣٩-)، قابل گز ارش نخواهد بود. تجهیزات استاندارد در  بخش ریکاوری حداقل شامل مانیتورینگ، فشارسنج، پالساکسیمتری، ساکشن و  ست ا حیا است  او لزاماً میبایست به ازای هر  دو بیمار، یک تکنسین بیهوشی یا پرستار در  بخش ریکا و د وری جو داشته باشد. اتاقهای عملی که واجد چنین استانداردهایی نیستند، مجاز  به استفاده از این کد تعدیلی در سیاهه تعدیلی خو د نخواهند بود.

تبصره ١: پرداخت این کد تعدیلی تنها در بیهوشی جنرال، رژیونال، اپیدورال یا اسپاینال قابل پرداخت می باشد.

تبصره ٢: پرداخت ریکاوری منوط به احراز تجهیزات استاندارد این بخش می باشد .

تبصره ٣ : زمان ورود و خروج بیمار به ریکاوری لازم است توسط تکنسین مربوطه در صورت وضعیت اتاق عمل درج گردد.

تبصره ۴: در همه موارد سی دقیقه و بیشتر برای عمل جراحی به عنوان جزء قابل توجهی از یک ساعت در نظر گرفته می شود و برای اعمال جراحی کمتر از سی دقیقه ریکاوری قابل محاسبه نمی باشد.

کد ٠۴ اعمال کدهای متعدد تعدیلی بیهوشی:

گاهی به دلایل مختلف نیاز است برای بیهوشی یک بیمار از چندین کد تعدیلی به طور همزمان استفاده گردد؛ در چنین مواردی باید علت استفاده از کدهای تعدیلی مختلف در پرونده بیماران درج گردد. در چنین شرایطی، ٠٠١درصد هر یک از تعدیل کننده ها به ارزش نسبی پایه بیهوشی اضافه می گردد. این تعدیل کننده ها در کد های تعدیلی ٣٢ تا ٩٣ مشخص شده اند.

کد ١۴ ارزش تام بیهوشی: 

ارزش تام بیهوشی از جمع ارزشهای پایه بیهوشی، ارزش زمانی و ارزش ریکاروری با درنظر گرفتن تعدیل کننده های مختلف، محاسبه می گردد .همه خدمات این کتاب در صورت لزوم دارای ارزش پایه ای است که تمام خدمات بیهوشی به غیر از ارزش زمانی و تعدیل کننده ها را شامل میگردد.

اگر در جریان بیهوشی اعمال جراحی متنوعی انجام گردد ، بالاترین ارزش پایه مربوط به مهمترین اعمال ارائه شده به عنوان ارزش پایه بیهوشی در نظر گرفته می شود و ارزش زمانی براساس کد تعدیلی (۴٢-) محاسبه و  به ارزش پایه بیهوشی اضافه می گردد تا ارزش تام بیهوشی محاسبه گردد. کدهای تعدیلی (٣٢- ) تا (٣٩-) نیز بسته به شرایط بیهوشی می بایست در محاسبات ارزش تام بیهوشی در نظر گرفته شوند :

کد عمل  + کدهای تعدیلی بیهوشی (کدهای تعدیلی  (٣٢-) تا (٣٩-))

واحد پایه بیهوشی  + تعدیل کننده ها  + ارزش زمان   + ارزش ریکاوری (با رعایت شرایط مربوطه)

ارزش تام بیهوشی (مجموع ارزش پایه ، زمانی و تعدیل کننده ها)

در صورتی که متخصص بیهوشی از یکی از روش های بیهوشی Stand by ،IV Sedation صرفاً کد پایه و زمان قابل محاسبه و گزارش می باشد و هیچ کد تعدیلی و ریکاوری قابل محاسبه و اخذ نمی باشد.

تبصره: برای تمام خدماتی که در ستون ارزش پایه بیهوشی در کتاب، ارزش تام بیهوشی درج گردیده است هیچ کد تعدیلی دیگری همراه آن قابل گزارش نمی باشد.

کد ٢۴ارزش زمانی بیهوشی:

ارزش زمانی برای محاسبه حقالزحمه بیهوشی به روش زیر محاسبه میشود:

  • به ازای هر ۵١ دقیقه بیهوشی برای ۴  ساعت اول: ١ واحد
  • به  ازای هر ١٠ دقیقه بیهوشی از ۴ ساعت اول به بعد: ١ واحد

شر زوع مان بیهوشی مطابق چارت جراحی از ۵١ دقیقه قبل از شروع عمل جراحی و زمان پایان آن ۵١ دقیقه بعد از پایان جراحی می باشد و مابقی براساس کد تعدیلی (٣٩-) قابل محاسبه و اخذ می باشد.

۵ دقیقه یا بیشتر به عنو   ان جزء قابل توجهی از ٠١ یا ۵١ د  قیقه درنظر گرفته میشود. به عنو ان مثال،  در نمونهبرداری شکافی پستان

(کد عمل ۵۵۶٠٠١) (که  در ظرف ٨۴ دقیقه ( سه وا حد زمان) انجام  گرفته است، ارزش زمان »٣« درنظر گرفته میشود.

تبصره: بیهوشی رژیونال که مشمول ریکاوری می باشد شامل ١- بلوک شبکه بازویی ٢- بلوک شبکه کمری و خاجی ٣- بلوک شبکه گردنی می باشد.

کد ٣۴ مدیریت درد بعد از عمل یا دردهای مزمن:

مدیریت تزریق داروی مسکن برای کنترل درد حاد بعد از عمل یا دردهای مزمن (سرطانی و غیرسرطانی)، از طریق پمپ یا کاتترهای مرکزی (اپیدورال یا ساب آراکنوئید)، به صورت مداوم یا منقطع بولوس، در بیمارستان بر اساس گایدلاین ابلاغی وزارت بهداشت به طور گلوبال ٠١ واحد و یک بار در طول دوره بستری قابل پرداخت بوده و برای تزریق های محیطی غیرقابل گزارش و اخذ می باشد.

کد ۴۴-بیهوشی همزمان بیش از دو بیمار:

متخصص بیهوشی در هر صورت و بدون توجه به نوع بیهوشی بیماران، به طور همزمان نمیتواند مسئولیت بیش از دو بیمار  را بپذیرد.

بیهوشی بیمار سوم و به بعد ممنوع و غیرقانونی بوده و قابل محاسبه و اخذ نمی باشد. در خصوص بیماران کلاس ASA III و بیشتر متخصص بیهوشی نمی تواند مسئولیت بیش از یک بیمار را بپذیرد.

تبصره: در برگه شرح عمل تمامی جراحی ها درج زمان شروع و پایان جراحی با تایید جراح  الزامی است و جزو اسناد مثبته محسوب می گردد. و در صورت عدم درج زمان ضمن  گزارش کتبی به مرکز مربوطه (به تفکیک شماره پرونده یا در صورت امکان نام پزشک)

١٠ درصد حق العمل جراح  به صورت غیرقابل برگشت کسر می گردد.

کد ۵۴ انجام بی حسی ناحیه ای (رژیونال ) و نخاعی توسط پزشک معالج:

با توجه به ضرورت حضور مستمر متخصص بیهوشی در این موارد ، حق الزحمه بیحسی ناحیه ای یا نخاعی به پزشک معالج مربوطه قابل پرداخت نمی باشد.

کد ۶۴ انجام بیحسی موضعی توسط پزشک معالج:

در صورتی که پزشک معالج شخصاً برای انجام عملی که معمولاً تحت بیهوشی عمومی یا نخاعی انجام می گردد، از بیحسی موضعی استفاده نماید، ٠٢ درصد ارزش نسبی اقدام مربوطه به پزشک معالج قابل پرداخت می باشد. در این موارد، از ارزش پایه بیهوشی نباید استفاده نمود.

در صورتی که پزشک معالج به هر دلیل نسبت به انجام بیهوشی عمومی یا نخاعی اقدام نماید ، حق الزحمه بیهوشی قابل محاسبه و پرداخت نمیباشد (به کد تعدیلی ۵۴ رجوع گردد.)

تبصره ١ : این کد تعدیلی حداکثر  تا ۵١ واحد قابل محاسبه  می باشد.

تبصره٢ : مبنای محاسبه ٠٢ درصد فقط جزء حرفه ای خدمت می باشد و جزء فنی ( هزینه اتاق عمل) خدمت بدون احتساب کد تعدیلی ۶۴ محاسبه می گردد.

 

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments