ماده ۶- ضوابط و نحوه محاسبه هزینه اقامت یا تخت روز ( هتلینگ ):

 • چنانچه مدت بستری بیمار در بیمارستان بیشتر از ۶ ساعت باشد (صرفاً بخش مصوب بیمارستانی) یک روز تخت قابل محاسبه می باشد.

تبصره:  هزینه هتلینگ در مراکز جراحی محدود قابل محاسبه نیست.

 • تعداد روزهای بستری از تفاضل تاریخ ترخیص و تاریخ بستری بدست آمده و ملاک تاریخ ترخیص ، دستور پزشک معالج، رضایتشخصی و یا فوت بیمار می باشد.(با کسر تعداد روزهای مرخصی موقت)
 • هزینه تخت روز براساس درجه اعتبار بخشی مندرج در پروانه اعتباربخشی بیمارستان صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مطابق تعرفه مصوب هیات وزیران که هر ساله براساس جدول ذیل ابلاغ می گردد، قابل محاسبه و اخذ می باشد.
 BICU   تخت تخت بخش

      جنرال I.C.U

      PedICU  

  NICU, RICU

تخت

 بخش  C.C.U

تخت بخش post

  C.C.U

تخت

بیمار روانی 

تخت بیمار سوختگی نوزاد بیمار

سطح دوم 

نوزاد

سالم 

سه

تختی و بیشتر 

دو تختی  یک

تختی 

درجه ارزشیابی بیمارستان 

 

۴ـ درجه اعتباربخشی  – کلیه بیمارستانها براساس دستورالعمل اجرایی و استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان ابلاغی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هر سال حداقل یکبار مورد اعتباربخشی قرار گرفته و براساس امتیازات مکتسبه درجه بندی و گواهینامه دریافت می نمایند که این درجه بندی شامل بیمارستانهای درجه یک عالی ، یک مثبت  ٢،١ ، ٣، و زیر استاندارد می باشد .

بدیهی است وجود گواهینامه اعتباربخشی بیمارستان جهت احراز درجه مکتسبه در اداره نظارت الزامی می باشد و در صورت عدم دریافت گواهی نامه اجرای مصوبه شصتمین جلسه شورایعالی بیمه ضروری خواهد بود .این اعتباربخشی در تختهای معمولی بیمار سوختگی، نوزاد سالم، نوزاد بیمار سطح دوم، بیمار روانی و POST CCU همان درجه اعتباربخشی بیمارستان می باشد اما بخشهای  ICU,CCU و NICU هرکدام باید جداگانه اعتباربخشی شده و درجه آن مشخص گردد. بیمارستانها و بخشهای درجه یک عالی و یک مثبت و یک مطابق تعرفه تخت روز درجه یک قابل محاسبه خواهد بود.

تبصره١: در صورت عدم ارائه گواهینامه ارزشیابی در مدت حداکثر چهار ماه از تاریخ انقضاء ارزشیابی قبلی کسورات اعتبار بخشی بیمارستان غیر قابل برگشت می باشد.

تبصره٢:  درجه اعتباربخشی هر بخش صرفاً مخصوص به همان بخش می باشد.

تبصره٣: در بخش دولتی و تأمین اجتماعی، خصوصی و خیریه، درجه اعتباربخشی بیمارستانها و بخشهای ویژه جدید الاحداث در یک سال اول بهره برداری بعنوان درجه یک محسوب می گردند  و دریافت و ارائه گواهینامه اعتبار بخشی برای دوره فوق (تا پایان سال اول) الزامی و ضروری می باشد.

 • برای اقامت کمتر از ۶ ساعت در بیمارستان هزینه هتلینگ قابل محاسبه نمی باشد.
 • تخت روز بخش هایی که طبق مصوبه هیئت محترم وزیران فاقد تعرفه می باشد، مطابق تخت روز عادی قابل محاسبه می باشد.
 • تعهد بیمه در مورد هتلینگ تخت عادی و تخت VIP برابر  هزینه اتاق ٣ تختی یا بیشتر در بخش دولتی می باشد.
 • در صورتی که بیمار در یک روز در دو نوع تخت بستری گردد (بعنوان مثال تخت عادی و ICU) تخت روز گرانتر با شرط اقامت بیش از شش ساعت در تخت روز گرانتر،  ملاک محاسبه هزینه نوع تخت روز خواهد بود.
 • تخت ایزولـه: در مورد اندیکاسیون بستری در اتاق ایزوله- طبق مصوبه شورای عالی بیمه خدمات درمانی- (مانند بیماریعفونی- درمان یا آلودگی با مواد رادیواکتیو و رادیوایزوتوپ، ضعف سیستم ایمنی بیمار یا ایزوله معکوس) با درخواست پزشک معالج، هزینه اتاق ایزوله معادل اتاق یک تختی و براساس درجه اعتباربخشی بیمارستان در بخش دولتی محاسبه می گردد.
 • تخت سوختگی: در صورت بستری بیمار در بخش سوختگی، تعرفه هتلینگ بخش سوختگی قابل محاسبه بوده و در صورتیکه ادامه درمان بیمار در سایر بخشها مانند بخش جراحی ترمیمی پیگیری شود، هزینه هتلینگ بصورت تخت عادی محاسبه می گردد.
 • روزهای مرخصی موقت از تخت روز کسر می گردد.
 • بخش روانپزشکی : هزینه بستری بیمار در بخش روانپزشکی حداکثر ٨ هفته در سال از زمان اولین بستری بعنوان بیماری حاد براساس درجه اعتباربخشی بیمارستان و مازاد بر آن به عنوان بیماری مزمن (طبق تشخیص پزشک معالج) برابر تعرفه تخت روانی درجه سه قابل محاسبه می باشد .

تبصره:  بیماران روانی که جنبه نگهداری پیدا می کنند خارج از تعهد بیمه های پایه می باشند.

 • هزینه اقامت همراه : در تعهد بیمه پایه نمی باشد.
 • هزینه تخت نوزاد :

الف) هزینه نگهداری نوزاد سالم به همراه مادر، پس از زایمان طبیعی حداکثر یک روز و پس از سزارین حداکثر ٢ روز قابل محاسبه   می باشد .(اسناد گلوبال مطابق بخشنامه مربوطه محاسبه می گردد)

 • در صورتی که نوزاد بدلیل بیماری مادر درهمان نوبت بستری در بیمارستان در اتاق مادر یا بخش نوزادان نگهداری شود هتلینگ تخت نوزاد سالم با تائید کارشناس ناظر قابل محاسبه می باشد .
 • نـوزاد (تا سن ٨٢ روز) که بعلت بیماری بستری می گردد با تشکیل پرونده بستری و با تعرفه تخت نوزاد بیمار (سطح دوم) محاسبه می شود.
 • هزینه نوزاد در بخش (NICU) برابر تعرفه مصوب این نوع اقامت می باشد که ٠٧ درصد این مقدار بابت هزینه اقامت و ٠٣ درصد بابت برخی از خدمات پزشکی به شرح ذیل (به صورت گلوبال) می باشد :

خونگیری متناوب از نوزاد، کارگذاری کاتتر نافی (وریدی و شریانی)، اکسیژن تراپی، کارگذاری لوله تراشه و اتصال به بنت و تغییر  SETUP آن، تنظیم مکرر دستگاه، کلیه اقدامات برای بررسی عفونت خونی (sepsis) نظیر (LP ، کشت خون و ترشحات تنفسی)، نمونه گیری برای گازهای خونی(ABG)، پالس اکسیمتری، گذاشتن لوله بینی معده (NG)، لاواژ و گاواژ، تخلیه ترشحات ریوی، کارگذاری سونداژ ، فتوتراپی، تزریقات، سرم درمانی، تزریق خونی، (انجام تزریقات توسط پمپ) انفوزیون مداوم

تبصره: سایر خدمات نظیر کارگذاری کاتتر غیر نافی، ویزیت پزشک معالج ( بجز پزشک مقیم)، مشاوره، اعمال جراح ، ی تزریق سورفاکتانت توسط پزشک،  chest – tube  و تعویض خون و غیره جداگانه قابل محاسبه می باشد.

 • در بخشهای ICU دارای ۵ تخت و بیشتر پرداخت ٠٣% هزینه هتلینگ منوط به حضور پزشک مقیم می باشد و در بخشهای ICU  زیر ۵ تخت پرداخت ٠٠١% هزینه هتلینگ درصورت عدم حضور پزشک مقیم بلامانع می باشد .

تبصره: ٣٠ درصد خدماتNICU ، ICU   مشمولK ٢ هیئت علمی و ترجیحی مناطق محروم نمی شود.

 • تخت روز بیمارتحت نظر :در بیماران تحت نظر بیش از شش ساعت در صورت تعیین تکلیف بیمار و تشکیل پرونده بستری تخت روز قابل پرداخت می باشد.

بدیهی است در صورت عدم تعیین تکلیف بیمار از نظر بستری بیش از ۶ ساعت کلیه خدمات طبق تعرفه مصوب بدون تخت روز با فرانشیز بستری محاسبه و پرداخت می گردد.

 • در خصوص بیمارانی که نیاز به بستری در بخشهای ویژه دارند ولی با دستور پزشک معالج در بخشی بجز بخشهای ویژه بیمارستان بستری گردیده و تحت مونیتورینگ قرار می گیرند، هزینه اقامت آنها از مجموع هزینه اقامت در بخش عادی با اضافه نمودن ارزش نسبی کد ٠٧٧٠٠٩ ( EKG مانیتورینگ یا هولتر ۴٢ ساعته فشار خون به هر روش با ثبت، تفسیر وگزارش) محاسبه می گردد.

تبصره: در محاسبه هزینه اقامت، آخرین ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان ملاک عمل می باشد

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments