ضوابط اختصاصی رسیدگی به اسناد پرتوپزشکی

ضوابط اختصاصی رسیدگی فنی پرتوپزشکی شامل ضوابطی است که به صورت اختصاصی در رسیدگی فنی به اسناد پرتوپزشکی، شامل رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، MRI ، پزشکی هسته ای، رادیوتراپی بکار می رود. 

الف: ضوابط اختصاصی رسیدگی فنی به اسناد رادیولوژی: 

 • با توجه به اینکه در رادیوگرافی از مفاصل اندامهای فوقانی و تحتانی (مثل آرنج، زانو) بطور استاندارد باید انتهای دیستال و پروگزیمال استخوان های طرفین مفصل در کلیشه قابل رؤیت باشد لذا در صورت درخواست همزمان رادیوگرافی یک مفصل و انتهای دیستال یا پروگزیمال استخوان های دو طرف آن (مثل رادیوگرافی آرنج و انتهای پروگزیمال ساعد) فقط تعرفه رادیوگرافی از مفصل

(بدون احتساب تعرفه رادیوگرافی استخوان های طرفین مفصل) قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

 • تعرفه رادیوگرافی بایت وینگ (W) معادل پری اپیکال (P.A) می باشد.

٣در موارد ذیل فقط یک کلیشه رادیوگرافی دندان محاسبه می گردد:

الف : دندانهای قدامی:

 

 ٣  
   
 

   ٣
   
 

   
  ٣  
 

   
   ٣

 

ب : دندانهای خلفی:

 

٨٧۶  
   
 

    ۶٧٨
   
 

 ۵۴  
   
 

    ۴۵
   

 

 

   
  ٨٧۶  
 

   
    ۶٧٨
 

   
 ۵۴  
 

   
   ۴۵
 • در صورت درخواست هر کدام از موارد ذیل جهت بایت وینگ ، یک کلیشه رادیوگرافی دندان محاسبه می شود :
 

 ٨٧۶  
  ٨٧۶  
 

    ۶٧٨
    ۶٧٨
 

  ۵۴  
 ۵۴  
 

    ۴۵
   ۴۵

 

توضیح : برای مشخص کردن دندانها در اطفال ، بجای شماره ، از حروف d ، c ، b ، a و e استفاده می شود .

 • تعرفه رادیوگرافیKUB معادل رادیوگرافی ساده شکم خوابیده (کدملی ۵۴٢٠٠٧) قابل محاسبه می باشد.
 • با توجه به اینکه قبل از انجام آزمونهای رادیوگرافی با استفاده از ماده حاجب (خوراکی یا تزریقی) معمولاً یک کلیشه ساده مقدماتی از عضو یا منطقه مورد نظر تهیه می گردد که هزینه این کلیشه ساده در تعرفه آزمون رادیوگرافی با ماده حاجب لحاظ شده است لذا در صورت در خواست همزمان رادیوگرافی ساده و با ماده حاجب (خوراکی یا تزریقی) از یک عضو یا ناحیه، تعرفه رادیوگرافی ساده آن قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد.(مثلاً در صورت درخواست همزمان KUB و IVP توسط پزشک معالج، تعرفه KUB قابل پرداخت نخواهد بود)
 • خدمت رادیوگرافی پرتابل مطابق کد مربوطه در شمول تعهدات سازمان های بیمه گر می باشد.
 • تعرفه های رادیوگرافی اعلام شده در کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت ها ی سلامت در موارد آنالوگ و دیجیتال ( CRو  DR و DDR) یکسان می باشد.
 • در کلیه خدمات تصویربرداری با تزریق (با کنتراست) به غیر از هزینه ماده کنتراست، کلیه هزینه ها از جمله حق الزحمه تزریق داخل وریدی و کلیه لوازم و تجهیزات مصرفی نظیر سرنگ انژکتور، رابط انژکتور، چسب، آنژیوکت و … در تعرفه مربوطه لحاظ شده است و جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد.
 • در انجام خدمت ERCP ( کدملی ۵٠٣٠٠٧ ) حداکثر ۴ فیلم قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
  • انجام انواع خدمات مداخله ای ( Interventional) رادیولوژی علاوه بر رادیولوژیست توسط فوق تخصص و فلوشیپ مرتبط فقط در مراکز بیمارستانی و مراکز جراحی محدود قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

  ١٢ارسال نسخ سنجش تراکم استخوان (دانسیتومتری) فقط به روش DEXA (با کدهای ملی ٠٢٩٠٠٧ و۵٢٩٠٠٧) از مراکز طرف قرارداد (با اولویت موسسات رادیولوژی) به دو صورت ذیل قابل انجام می باشد :

  تبصره ١: دانسیتومتری در مطب (توسط پزشکان متخصص زنان و زایمان، ارتوپدی، داخلی و فوق تخصص روماتولوژی دارای مجوزهای قانونی)  که می توانند این خدمت را فقط برای بیماران خود تجویز نموده و انجام دهند. در این حالت با ارسال نسخ مربوطه بصورت دو برگی (نسخه پاراکلینیک و نسخه پزشک)، خدمت دانسیتومتری (بدون محاسبه ویزیت) قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

  تبصره ٢: دانسیتومتری در مؤسسه (رادیولوژی و پزشکی هسته ای) که مسئول فنی، این خدمت را فقط برای بیماران ارجاعی (که توسط پزشک معالج ویزیت و دانسیتومتری تجویز شده است) می تواند انجام دهد .در این حالت، با ارسال نسخ مربوطه بصورت تک برگی (نسخه پاراکلینیک)، خدمت دانسیتومتری قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.

  توضیح: لازم به ذکر است که در هر دو حالت فوق، الصاق تصویر گزارش دانسیتومتری به نسخ الزامی می باشد.

  ب: ضوابط اختصاصی رسیدگی فنی به اسناد سونوگرافی: 

  • در صورت درخواست سونوگرافی محدود ناحیه لگن (رحم و تخمدان، یا مثانه، یا پروستات) کماکان از کدهای ملی ٠٣۶١٠٧،

  ٧٠١۶٣۵  ٧٠١۶۴٠ ،  ٧٠١۶۴۵ ، ٧٠١۶۵٠ ،) با ارزش نسبی ۶.١ استفاده شود. مگر در مواردی که سونوگرافی کامل لگن، بطور مثال : بررسی رحم و تخمدانها، مثانه پر و خالی با تعیین رزیدوی ادراری (در مورد خانم ها) و بررسی پروستات، مثانه پر و خالی با تعیین رزیدوی ادراری (در مورد آقایان) درخواست شده باشد که در این صورت از کد ٧٠١۶١١ یا ۵۵۶١٠٧ با ارزش نسبی ٢.۴ استفاده   می شود. بدیهی است فقط در صورتی که بنا به تجویز پزشک معالج هر یک از عناوین خدمات فوق بصورت مشخص درخواست و

  انجام گردد، صرفاً کد مربوطه قابل گزارش و محاسبه می باشد.

  • تعرفه سونوگرافی لگن از نظر بررسی حاملگی معادل تعرفه سونوگرافی حاملگی (کدملی ۵١٧١٠٧) قابل محاسبه می باشد. (کد ملی

  ٧٠١۶١١ با کد ملی ۵١٧١٠٧ همزمان قابل گزارش، محاسبه و پرداخت نمی باشد)

  ٣در صورت تجویز همزمان سونوگرافی حاملگی(کدملی ۵١٧١٠٧) و سونوگرافی بررسی رشد جنین و IUGR (کدملی ۶٣٧١٠٧) فقط سونوگرافی بررسی رشد جنین و IUGR (کدملی ۶٣٧١٠٧) قابل گزارش می باشد. (کد ۵١٧١٠٧ با ۶٣٧١٠٧ همزمان قابل گزارش ، محاسبه و پرداخت نمی باشد)

  • در صورت تجویز همزمان سونوگرافی حاملگی(کدملی ۵١٧١٠٧) و سونوگرافی تشخیص مالفورماسیون های مادرزادی جنین (کد ملی ۵٢٧١٠٧)، فقط سونوگرافی تشخیص مالفورماسیون های مادرزادی جنین(کد ملی ۵٢٧١٠٧) قابل محاسبه و پرداخت است. (کد

  ٧٠١٧١۵ با ۵٢٧١٠٧ همزمان قابل گزارش، محاسبه و پرداخت نمی باشد)

  در صورت درخواست همزمان سونوگرافی NT و یا NB (کد ملی ٠٣٧١٠٧) به همراه سونوگرافی تشخیص مالفورماسیون های مادرزادی جنین (کد ملی ۵٢٧١٠٧) در سه ماهه اول بارداری فقط سونوگرافی NT و آنورمالی سه ماهه اول (کد ملی ١٣٧١٠٧) که

  • شامل مجموع شرح دو کدملی ٧٠١٧٣٠ و ۵٢٧١٠٧ می باشد و بعد از سه ماهه اول فقط سونوگرافی تشخیص مالفورماسیون های مادرزادی جنین (کد ملی ۵٢٧١٠٧) قابل گزارش ، محاسبه و پرداخت می باشد.
  • در صورت درخواست سونوگرافی NT به همراه NB فقط سونوگرافی NT و یا NB (کدملی ٠٣٧١٠٧ ) قابل پرداخت می باشد.
  • در صورت درخواست سونوگرافی چند قلویی، برای قل اول کد ملی ۵١٧١٠٧ (سونوگرافی حاملگی) و برای هر یک از قل های بعدی کد ملی ۵٣٧١٠٧ قابل گزارش ، محاسبه و پرداخت می باشد.
  • در صورت درخواست سونوگرافی حاملگی (کد ملی ۵١٧١٠٧) به همراه سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل (کدملی ٠٢٧١٠٧) هر دو ردیف تعرفه ای قابل گزارش، محاسبه و پرداخت می باشد.

  ٩خدمت »سونوگرافی سه بعدی جنین« فاقد تعرفه مصوب بوده و در شمول تعهدات سازمان نمی باشد.

  ١٠سونوگرافی مغز نوزادان در سازمان های بیمه گر با دفترچه مادر تا یک ماه پس از تولد به وسیله متخصصین مرتبط نیز قابل گزارش، محاسبه و پرداخت می باشد.

  • در مورد سونوگرافی ناحیه شکم، تعرفه مربوطه می بایست متناسب با نوع درخواست پزشک معالج محاسبه گردد. چنانچه تقاضا

  »سونوگرافی شکم« بدون ذکر مشخص احشاء داخل شکمی باشد و یا کل احشاء داخل شکمی به تفکیک(شامل کبد، کیسه صفرا، طحال، کلیه ها و پانکراس) و بصورت همزمان درخواست شده باشند صرفا تعرفه سونوگرافی شکم (کد ملی ۵۵۵١٠٧) قابل گزارش، محاسبه و پرداخت است و در صورتیکه هر یک از احشاء داخل شکمی به تنهایی درخواست شده باشد صرفا کد ملی مربوطه قابل گزارش، محاسبه و پرداخت می باشد.

  تبصره: در صورتیکه مجموع تعرفه درخواستی بابت سونوگرافی هر یک از احشاء داخل شکمی از تعرفه سونوگرافی شکم (کد ملی

  ٧٠١۵۵۵) تجاوز نماید حداکثر تعرفه سونوگرافی شکم (کد ملی ۵۵۵١٠٧) قابل گزارش ، محاسبه و پرداخت می باشد.

  • تعرفه سونوگرافی غدد پاراآئورتیک معادل تعرفه سونوگرافی رتروپریتونئال (کدملی ٠٨۵١٠٧) قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
  • در موارد درخواست سونوگرافی پستان به همراه ناحیه آگزیلاری و یا نسج نرم صرفاً تعرفه سونوگرافی پستان (برای یک طرفه کدملی ٠۴۵١٠٧ و برای دو طرفه کدملی ۵۴۵١٠٧) قابل گزارش ، محاسبه و پرداخت می باشد.
  • در موارد درخواست سونوگرافی تیروئید به همراه غدد لنفاوی گردن (نسج نرم گردن)، صرفاً تعرفه سونوگرافی تیروئید (کد ملی

  ٧٠١۵٢٠) قابل گزارش ، محاسبه و پرداخت می باشد.

  • تعرفه خدمت فیبرواسکن (در صورت پوشش بیمه ای) بر اساس کدهای ۵٣٧١٠۴ و ٠۴٧١٠۴ (الاستوگرافی کبد) صرفاً با تجویز توسط فوق تخصص گوارش و کبد قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
  • شرایط پذیرش اسناد مربوط به سونوگرافی ترانس کرانیال داپلر (TCD) و TCCS به شرح زیل می باشد:

  ١-١۶- رادیولوژیست ها به صورت ارجاعی از سوی متخصصین مرتبط و نورولوژیست ها در صورت دارا بودن شرایط لازم صرفاً جهت بیماران خود می توانند نسبت به انجام TCD وTCCS  اقدام نمایند.

 • مهمترین اندیکاسیونهای آن عبارتند از:

  Stroke (الف

  TIA ( ب

  پ ) مواردی از سرگیجه (برای رد ضایعات عروقی Vertebro-Basilar)

  ت) تشخیص افتراقی سرگیجه های ناشی از Epilepsy , TIA

  ٣-١۶- درج تشخیص اولیه یا شکایت اصلی بیمار در نسخه و همچنین الصاق تصویر گزارش انجام TCD به نسخ ارسالی الزامیست.

  ۴-١۶- تعرفه Transcranial Doppler sonography)  TCD) شامل بررسی کلیه عروق داخلی جمجمه ای و عروق ناحیه گردن (کاروتید و ورتبرال دو طرفه) می باشد.

  لازم به ذکر است که عروق مورد بررسی در داپلرترانس کرانیال شامل موارد زیر می باشد:

  الف ) شریان اینترنال کاروتید در محل ورود به حفره جمجمه سگمان ۵ C و ۴ C دو طرف.

  • ) سیفون کاروتید شامل سگمان خلفی ۴ C و ٣ C و ٢ C و١ C دو طرف.

  پ ) شریان افتالمیک دو طرف.

  • ) شریان مغزی قدامی سگمان Precommonal دو طرف.
  • ) شریان مغزی قدامی سگمان Postcommonal دو طرف.
  • ) محل دوشاخه شدن شریان مغزی میانی دو طرف.

  چ ) تنه شریانی مغزی میانی سگمان ٢M و ١M دو طرف.

  • ) شریان رابط قدامی.
  • ) شریان رابط خلفی دو طرف.
  • ) شریان مغزی خلفی در دو سگمان ٢Pو ١ P از دو زاویه دید»Approach« ترانس تمپورال و ترانس فورامینال.
  • ) شریان قاعده ای مغز.
  • ) شریان ورتبرال در سگمان ۴V و ٣V.

  ۵-١۶- با توجه به اینکه در انجام این خدمت بررسی همزمان عروق اینتراکرانیال و اکستراکرانیال الزامیست می بایست از وجود تجهیزات با قابلیت انجام سونوگرافی در هر دو ناحیه مطمئن گردید

  ۶-١۶- در صورت تجویز سونوگرافی داپلر عروق گردن (کدملی ٧٠١٧۴٠) و داپلر ترانس کرانیال (TCD) (کدملی ۵۶٨١٠٧)  فقط تعرفه سونوگرافی ترانس کرانیال (TCD) (کدملی ۵۶٨١٠٧) قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

 •  اسکن دوبلکس شریان های) (Transcranial color coded duplex sonography) TCCS سونوگرافی -١۶-٧

  خارج مغزی شامل کاروتید  وو رتبرال دوطرفه و وریدهای گردنی و همراه با رویت پارنشیم و هسته های مغزی به اضافه خدمت T.C.D) مطابق تعرفه مربوطه (کد ملی ٠٧٨١٠٧) با الصاق گزارش قابل پرداخت می باشد.

  ٨-١۶- تعرفه TCCD معادل تعرفه سونوگرافی TCCS (کد ملی ٠٧٨١٠٧) قابل پرداخت می باشد.

  ٩-١۶- در صورت تجویز سونوگرافی داپلر ترانس کرانیال (TCD) به همراه TCCS فقط تعرفه سونوگرافی TCCS (کد ملی

  ٧٠١٨٧٠) قابل محاسبه و پرداخت می باشد.(کدملی ۵۶٨١٠٧ با کدملی ٠٧٨١٠٧ همزمان قابل گزارش، محاسبه و پرداخت نمی باشد).

  ١٧-نسخ سونوگرافی (و به طور کلی خدمات پرتوپزشکی) تجویز شده به وسیله  کارشناسان و کارشناسان ارشد مامایی قابل پذیرش و پرداخت نمی باشد. ( به استثنای موارد اعلامی از سوی سازمان)

  پ: ضوابط اختصاصی رسیدگی فنی به اسناد سی تی اسکن: 

  • مراکز تصویر برداری حق اطلاع رسانی به پزشکان متخصص به منظور ذکر »روش اسپیرال« در نسخ تجویزی را ندارند و پزشکان متخصص می توانند با توجه به تشخیص خود و در صورت نیاز روش اسپیرال را تجویز نمایند.
  • نسخ سی تی اسکن فقط در صورت درخواست توسط پزشک متخصص معالج با ذکر تشخیص اولیه یا شکایت اصلی بیمار قابل پذیرش می باشد.

  تبصره١: در موارد اورژانس و تروما، درخواست سی تی اسکن یک عضو بدون تزریق توسط پزشک عمومی با مهر اورژانس بیمارستان قابل پذیرش و پرداخت می باشد.

  ٣-انجام خدمات سی تی اسکن زیر منحصراً با دستگاههای مولتی اسلایس (MSCT) حداقل ۴ اسلایس و بالاتر قابل محاسبه و  پرداخت می باشد:

  الف- انواع خدمات سی تی آنژیوگرافی ها

  • سی تی اسکن اسپیرال فک پایین یا بالا برای ایمپلنت دندان

  پ- سی تی اسکن اسپیرال سری کامل TMJ

  • سی تی اندوسکپی مجازی
  • سی تی اسکن سه بعدی (D٣)
  • بازسازی متال آرتیفکت و باز سازی هر ناحیه

  چ- سی تی اسکن جهت بررسی پرفیوژن بافتی با گاز گزنون

  • HRCT در صورت تجویز توسط متخصص داخلی، عفونی، اطفال و فوق تخصص جراحی توراکس و ریه قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
   • در صورت درخواست سی تی اسکن سه بعدی هرناحیه به همراه سی تی اسکن معمولی همان ناحیه یا با بازسازی، صرفاً سی تی اسکن سه بعدی همان ناحیه قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
   • در سی تی اسکن بیماران ترومایی درخواست کلیشه Bone window در تعرفه خدمت لحاظ شده است و جداگانه قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد.
   • با توجه به اینکه در تکنیک اسپیرال ،مقاطع مختلف یک ناحیه (برای مثال فقرات سرویکال ،توراسیک یا لومبار) پشت سر هم و بدون وقفه گرفته میشود در مورد درخواستهای سی تی اسکن اسپیرال مهره های متعدد به ازای هر تعداد مهره یک ناحیه سرویکال (مهره های٧C١-C) ،توراسیک (مهره های١٢T١-T) یا لومبار(مهره های۵L١-L ) فقط یکبار تعرفه سی تی اسکن اسپیرال فقرات همان ناحیه(سرویکال ،توراسیک یا لومبار) محاسبه و پرداخت میشود.

   ٨-در صورت تجهیز مرکز به CT-SIMULATOR و انجام آن ، ۵٢ درصد اضافه بر تعرفه مربوط به خدمت سی تی اسکن ناحیه مورد نظر قابل محاسبه و پرداخت می باشد .

   ٩-جهت تعرفه گذاری سی تی اسکن تری فازیک از کد ملی ٧٠٣٠٣۵ (پروتکل بررسی همانژیوم کبدی) استفاده می گردد.

   • در صورت نیاز به خدمات بیهوشی به همراه خدمات سی تی اسکن و MRI با ذکر علت توسط مسئول فنی مرکز و تکمیل برگه القا بیهوشی توسط متخصص بیهوشی وممهور به مهر وی، تعرفه خدمت بیهوشی تجویز شده توسط رادیولوژیست قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.
   • CT-Enterography حداکثر معادل سی تی اسکن اسپیرال شکم و لگن با تزریق (کد ۵٧٨٢٠٧) و با توجه به گزارش الصاقی آن قابل محاسبه و پرداخت می باشد .

   ت: ضوابط اختصاصی رسیدگی فنی به اسناد  MRI :

   ١ هزینه انجام MRI از سوی سازمانهای بیمه گر قابل پرداخت است مشروط به اینکه درخواست منحصراً توسط متخصص جراحی ارتوپدی، متخصص جراحی مغز و اعصاب، متخصص بیماریهای مغز و اعصاب، متخصص گوش و حلق و بینی و سایر فوق تخصصها انجام شود.

   تبصره١: محاسبه و پرداخت MRI تجویزی سایر متخصصین در حوزه تخصصی مرتبط بلامانع است.

   تبصره٢: کلیه درخواستهای MRI بیش از یک ناحیه (یا ردیف تعرفه ای) نیاز به تایید سازمانهای بیمه گر دارد. (مگر در موارد اورژانس با ذکر شرح بیماری در برگه درخواست توسط پزشک متخصص مربوطه)

   ٢در مورد درخواست MRI مغز و اوربیت – MRI مغز و گوش- MRI مغز و هیپوفیز- MRI  مچ و کف پا، در صورتی که درخواست با فوکوس بر روی ناحیه اختصاصی باشد به عنوان مثال اگر درخواست بررسی مغز با فوکوس بر روی اوربیت یا گوش و یا هیپوفیز باشد فقط ناحیه اختصاصی مربوطه قابل محاسبه و پرداخت میباشد و در صورتی که بصورت جداگانه درخواست شده باشد مشروط به انجام جداگانه و ارائه گزارش مجزا به صورت دو ناحیه قابل محاسبه و پرداخت میباشد.

   تبصره: در صورت عدم انجام موارد فوق بصورت جداگانه و درخواست دو ناحیه از سوی مراکز، موضوع  از طریق نظارت قابل پیگیری م ی باشد.

   • در مورد درخواست MRI مچ و کف دست ،با توجه به انجام دو ناحیه  با یک پروتکل و در یک مرحله فقط یک ناحیه قابل محاسبه و پرداخت میباشد.
   • در موارد درخواست MRI سرویکو توراسیک- MRI توراکو لومبار و یا MRI لومبوساکرال منحصراً تعرفه یک ناحیه آناتومیک قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

   ۵با توجه به اینکه MR ماموگرافی با تزریق صرفاً به روش دینامیک دارای ارزش تشخیصی می باشد در صورت درخواست MR ماموگرافی دینامیک، فقط تعرفه MR ماموگرافی با تزریق قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

   ث-ضوابط اختصاصی رسیدگی فنی به اسناد پزشکی هسته ای

   براساس ماده یک آئین نامه تأسیس مراکز پزشکی هسته ای، تعریف پزشکی هسته ای عبارت از کلیه اقدامات تشخیصی و درمانی است که به وسیله مواد رادیواکتیو (چشمه های باز رادیواکتیو) انجام می گردد و شامل موارد ذیل می باشد:

   • آزمایشات IN VIVO یا طرح برداری از اعضاء و تعیین میزان جذب مواد رادیواکتیو در اعضای بدن.

   توضیح١: بطورکلی خدمات تصویربرداری پزشکی هسته ای بر مبنای اسکن planar تعرفه گذاری شده است و در صورت درخواست پزشک معالج مبنی بر انجام اسکن به روش spect تعرفه مربوطه به مبلغ مبنا planar) ) اضافه میشود. در این خصوص بر اساس نظر انجمن علمی پزشکی هسته ای ایران اسکن ارگانهائی نظیر قلب و مغز همیشه به روش spect انجام میشود (حتی درصورت عدم درخواست پزشک معالج) و تعرفه روش باید به مبلغ مبنا اضافه گردد و بدیهی است در کلیه موارد مربوطه ذکر انجام اسکن به روش اسپکت توسط موسسه ارائه دهنده خدمت در گزارش پیوست نسخه ضروری می باشد . از طرف دیگر اسکن اعضائی نظیر مجاری اشکی، مطالعه برگشت ادرار از مثانه به حالب (VCUG) ، اسکن تیروئید، اسکن کلیه دینامیک با مطالعه جریان خون عروقی، اسکن تخلیه معده و اسکن ریفلاکس معده به مری همیشه به روش planar انجام میشود فلذا در این موارد حتی در صورت درخواست روش spect توسط پزشک معالج ، تعرفه روش به مبلغ مبنا اضافه نمیگردد. در سایر موارد، فقط در صورت درخواست انجام و ذکر آن در گزارش، روش اسپکت قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود .

   توضیح٢: با توجه به اینکه متداول ترین روش اسکن تیروئید با بکارگیری تکنزیوم قابل انجام بوده و فقط در موارد خاص همچون تشخیص گواتر زیر جناغی (SSG) و اسکن تمام بدن در افراد مبتلا به کانسر تیروئید از ید ١٣١ استفاده می شود لذا در صورت درخواست ”اسکن تیروئید” بدون ذکر نام ماده رادیوایزوتوپ ، خدمت مذکور برابر تعرفه کد ملی ٧٠۴٧٢۵ کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (اسکن تیروئید با تکنزیوم) قابل محاسبه و پرداخت می باشد .

   • درمان با مواد رادیواکتیو (به استثناء استفاده از منابع تشعشع بسته)

   توضیح: لیست اقدامات فوق الذکر مشتمل بر ردیف های مندرج در بخش پزشکی هسته ای” کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبتهای سلامت در جمهوری اسلامی ایران” می باشد.

   • آزمایشات IN VITRO یا آزمایش تشخیص پزشکی با مواد رادیواکتیوکه عمدتاً شامل سنجش هورمونها، داروها، تومورمارکرها و آزمایشات دیگری است که به روش رادیوایمونواسی (RIA) قابل انجام بوده و بر اساس ردیف های مربوطه در بخش خدمات آزمایشگاهی” کتاب ارزش نسبی و خدمات مراقبتی سلامت جمهوری اسلامی ایران” قابل محاسبه و پرداخت می باشد. (لیست پیوست)

لیست خدمات آزمایشگاهی قابل انجام به روش  RIA (در تعهد بیمه) 

شرح کد کد ملی
پذیرش بیمار برای انجام تست های آزمایشگاهی شامل ثبت نمونه اخذ شده و یا آورده شده، خون گیری و یا جمع آوری نمونه مثل ادرار و سایر مایعات بدن  ٨٠٠٠٠۵
 T٣  ٨٠١۴٠٠
  T۴  ٨٠١۴٠۵
  (T٣RU)T٣ Uptake  ٨٠١۴١٠
 TSH  ٨٠١۴١۵
  FreeT٣  ٨٠١۴٢٠
  FreeT۴  ٨٠١۴٢۵
 Thyroglobulin  ٨٠١۴٣۵
 FSH  ٨٠١۴۴٠
 LH  ٨٠١۴۴۵
 Prolactin  ٨٠١۴۵٠
 Testosterone  ٨٠١۴۵۵
 DHEA  ٨٠١۴٧٠
 ٧١-OH-Progesteron  ٨٠١۴٨٠
استرادیول یا استروژن  ٨٠١۴٨۵
 PTH  ٨٠١۵٠٠
 ACTH  ٨٠١۵۴۵
Cortisol در خون یا ادرار  ٨٠١۵۵٠
 HGH  ٨٠١۵۵۵
HGH پس ازتحریک (تزریق L-Dopa یا ورزش) ۴ نمونه  ٨٠١۵۶٠
 Beta-HCG  ٨٠١۵٩٠
 CEA  ٨٠١٨٠۵
آلفا فتوپروتئین  ٨٠١٨١٠
PSA (پروستات اسپسیفیک آنتی ژن)  ٨٠١٨٢٠
اندازه گیری سیکلوسپورین در سطح خون  ٨٠٠٨۴۵
 Digoxin  ٨٠١١۶۵
فریتین  ٨٠١١٧٠
آنتی بادی تیروگلوبولین  ٨٠٣١۵۵

 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments