ضوابط اختصاصی رسیدگی فنی به اسناد رادیوتراپی

نسخ حاوی خدمات رادیوتراپی فقط در صورت الصاق درخواست اولیه و ارجاع از سوی متخصصین و فوق تخصص بـالینی مربوطـه

(غیر از رادیوتراپیست) به مرکز رادیوتراپی ارائه دهنده خدمت قابل  محاسبه و پرداخت است. موارد مثبته دیگـری کـه بـه همـراه برگـه درخواست پزشک باید ضمیمه باشند ، عبارتند از : تصویرگزارش پاتولوژی یا تصویر مدارک دال بر متاستاز(شامل گزارش سی تی اسـکن و اسکن رادیوایزوتوپ)، تصویر برگه طراحی درمان ، تصویر برگه پرتو درمانی(ممهور به مهر وامضـای متخصـص رادیـوتراپی و فیزیـک پزشکی ) و منحنی  DVH ، تصویر شیلد طراحی و ساخته شده ، تصویر فیلم پورتال .   

تبصره : افرادی که سابقه رادیوتراپی دارند از این قاعده مستثنی می باشند و می توانند مستقیماً به مراکز رادیوتراپی مراجعه نماینـد . (بـا ارسال سوابق رادیوتراپی برای سازمان های بیمه گر )

٢خدمات قابل محاسبه و پرداخت در اسناد مربوط به بیماران تحت درمان با رادیوتراپی (به روش درمان از راه دور یا  تله تراپـی  شامل درمان با دستگاه شتاب دهنده خطی یا کبالت) عبارتند از:

٢-١- مدیریت درمان رادیوتراپی پیش از شروع درمان (شامل معاینه و شرح حال کامـل همـراه بـا ثبـت در پرونـده، بررسـی و تفسـیر گزارش پاتولوژی، تصویربرداری های پزشکی و آزمایشگاه مرحله بندی بیمار و تایید برنامه کلی درمان شـامل مدالیتـه هـای درمـانی و نحوه ی تجویز آنها) با ارزش نسبی ۵ (مطابق کد ملی ٠۵٩١٠٩) قابل تعهد و پرداخت می باشد.

٢-٢- مدیریت درمان رادیو تراپی در حین درمان به ازای هر ۵ جلسه که درمان های چند بار در روز را نیز شـامل مـی شـود و لزومـی ندارد جلسات درمانی در روزهای پشت سر هم باشند. ١تا ۴ جلسه باقی مانده در انتهای درمان به عنوان یک مجموعـه ۵ تـایی در نظـر گرفته می شود (شامل بررسی تصویربرداری ها و آزمایشات مرور پورتال فیلم، مرور دوزیمتری، انجام دوز و پارامترهای درمـانی و مـرور تنظیمات یا Set Up درمان) با ارزش نسبی ٣ (مطابق کد ملی ۵۵٩١٠٩) قابل تعهد و پرداخت می باشد.

تذکر: مدیریت درمان رادیوتراپی پیش از شروع فقط یکبار و در حین درمان به ازای هر ۵ جلسـه رادیـوتراپی یکبـار در صـورت انجـام برای کلیه بیماران اعم از سرپایی و بستری قابل پرداخت است. در این موارد، ثبت دقیق تاریخ و شرح معاینات در پرونده بیمـار توسط پزشک متخصص رادیوتراپی انکولوژی (و تأیید ناظر بیمه در مراکز دولتی) آن مرکز ضروری می باشد.

٢-٣- سیمولاتور با گرافی ساده برای دوره کامل رادیوتراپی با ارزش نسبی ۵ (مطابق کد ملی٠٠٣۵٠٧ و۵٣٣۵٠٧) (تعرفـه مربـوط بـه  رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه میباشد) یا سیمولاتور با سایر روشهای تصـویربرداری (سـی تـی اسـکن، ام آر آی، سـونوگرافی و پـت اسکن) برای دوره درمان رادیو تراپی با ارزش نسبی ١۵ (مطابق کد ملی ۵٠٣۵٠٧ و٠۴٣۵٠٧ )(در صورت تجهیز مرکـز رادیـوتراپی بـه CT-SIMULATOR تعرفه مربوط به خدمت تصویر برداری با توجه به نوع خدمت و با ضریب ٢۵ درصد علاوه بر پا یـه خـدمت، جداگانه قابل محاسبه و پرداخت می باشد . بدیهی است در صورت عدم وجـود مسـئول فنـی رادیولوژیسـت در مرکـز ، جـزء حرفـه ای خدمت تصویربرداری قابل محاسبه و پرداخت نخواهد بود ) .

تذکر: در هر دوره کامل رادیوتراپی فقط یک نوع و یکبار سیمولاتور قابل محاسبه و پرداخت میباشد.

-۴- طراحی درمان برای یک ناحیه درمانی با استفاده از فیلد ساده با ارزش نسبی ٣٠ (مطابق کد ملی ۵١٣۵٠٧ ) و یا فیلد پیچیده بـا ارزش نسبی ٠۴ (مطابق کد ملی ٠۵٣۵٠٧ ) برای دوره کامل رادیوتراپی.

تذکر: در هر دوره کامل رادیوتراپی فقط یک طراحی درمان برای هر ناحیه درمانی بـا اسـتفاده از فیلـد سـاده و یـا پیچیـده قابـل

محاسبه و پرداخت میباشد.

توضیح: منظور از ناحیه درمان، همان ارگان یا عضو مورد درمان بر اساس تقسیم بندی مناطق آناتومیک (جدول حداکثر تعداد شـانهای درمانی مندرج در این دستورالعمل) بعلاوه غدد لنفاوی مربوطه می باشد. به عنوان مثال در طراحی درمان سرطان پستان، هر پستان بـه همراه ناحیه آگزیلاری و سوپراکلاویکولار مجموعاً یک ناحیه درمانی محسوب شده ، لذا در رسیدگی به اسناد رادیوتراپی هر ناحیه مورد درمان کدهای ٧٠۵٣١۵ ، یا ٠۵٣۵٠٧ فقط یک بار قابل محاسبه و پرداخت خواهند بود.

٢-۵- مدیریت و تجویز انجام درمان رادیوتراپی غیر Conformal برای هر جلسه با ارزش نسبی ٢/١ (مطابق کـد ملـی ٠٢٣۵٠٧ و

٧٠۵٣٧۵ ) و Conformal برای هر جلسه با ارزش نسبی ٢/٢ (مطابق کد ملی ٠٨٣۵٠٧).

تذکر: در یک جلسه رادیوتراپی فقط یک نوع و یک بار مدیریت و تجویز انجام درمان رادیـوتراپی  ( Conformal یـا غیر (Conformal قابل محاسبه و پرداخت میباشد.

٢-۶-      پامحاسبات یه رادیوتراپی (فیزیک) شامل دوزیمتری و دوزیمتری اختصاصی  ارزیابی پارامترهای درمان، تضـم ین کیف یـت انتقـال دوز، دوز عمقی محور مرکـز ی،  NSD،TDF،    محاسـبات  off axis factor،gap، فـاکتور  غیری کنـواختی بافـت، محاسـبات دوز سطحی و عمقی پرتوهای غیر یونیزان  در نوع ساده با ارزش نسبی ٠١ (مطابق کد ملی ۵٢٣۵٠٧) و  در نوع پیچیده بـا ارزش نسـبی ۵١

(مطابق کد ملی ٠٠۴۵٠٧ ) برای دوره کامل رادیوتراپی.

تذکر: در هر فاز درمانی فقط یک محاسبات پایه رادیوتراپی (فیزیک ساده یا پیچیده) به ازای هر ناحیه درمانی قابل محاسـبه و پرداخت میباشد (حداکثر تعداد فازها به ازای هر ناحیه درمانی مطابق جدول  پیوست)

٢-٧- طراحی و ساخت شیلد: برای طراحی و ساخت شیلدهای متعدد، استنت، شیلد bite یا بولوس در صورت انجام بـا ارزش نسـبی ۵

(مطابق کد ملی ۵۵٣۵٠٧ ) و برای طراحی و ساخت شیلد های بی قاعده، شیلدهای خاص، جبران کننده، وج،  قالب گیری (mold) یا casts یا مولتی لیف در صورت انجام با ارزش نسبی ٩ (مطابق کد ملی ٠۶٣۵٠٧ ) برای دوره کامل راد یـوتراپی. (در مراکـز دولتـی بـا تاًًیید ناظر و در مراکز خصوصی با ارسال تصویر شیلد)

تذکر١: در هر دوره کامل رادیوتراپی فقط یک نوع و یک    بار طراحی و ساخت شیلد  قابل محاسبه و پرداخت میباشد.

تذکر٢: در صورت تجهیز، راه اندازی و بکارگیری دستگاه شتاب دهنده خطـی بـه همـراه مـولتی لیـف (MLC) بـرای یـک مرکـز و  بهره مندی از ٠١% اضافه تعرفه (بر اساس کد تعدیلی ٨٨) ، تعرفه های طراحی و سـاخت شـیلد (کـدهای ملـی ۵۵٣۵٠٧ و ٠۶٣۵٠٧) قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد و بالعکس .

تذکر٣: در صورت استفاده صرف از شیلدهای پیش ساخته تعرفه طراحی و ساخت شیلد قابل محاسبه وپرداخت نمی باشد.

٢-٨- کانتورینک تومور  با ارزش نسبی ٢١ (مطابق کد ملی ٠٧٣۵٠٧ ) برای دوره کامل رادیوتراپی. در هر دوره کامل رادیوتراپی فقط یک بار قابل محاسبه و پرداخت میباشد.

٢-٩- کانتورینک ارگان در معرض خطر با ارزش نسبی ٩ (مطابق کد ملی ٠٩٣۵٠٧ ) برای دوره کامل راد یـوتراپی.        بـرای دوره کامـلرادیوتراپی. در هر دوره کامل رادیوتراپی فقط یک بار قابل محاسبه و پرداخت میباشد.

توضیح : تعرفه کانتورینگ تومور و ارگان در معرض خطر فقط در صورت ارائه منحنی DVH قابل محاسبه و پرداخت می باشد .

٢-١٠- استفاده از پورتال فیلم رادیولوژیک برای تایید (وریفیکاسیون) درمان با ارزش نسبی ٢ (مطابق کد ملی ۵٩٣۵٠٧ )  به ازای هـر بار انجام در یک دوره کامل رادیوتراپی. (با ارائه تصویر فیلم پورتال)

٢-١١- درمان رادیوتراپی بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی (مربوط به دستگاهی              پکه و     فرتال یلم و مولتی لیف نداشته باشند) بـه ازای تعداد فیلدهای درمانی در یک دوره کامل رادیوتراپی شامل :

الف- فیلد درمانی ساده با انرژی گروه A (٨ مگا ولت و کمتر) با ارزش نسبی ۴ مطابق کد ملی ٠٣٣۵٠٧

 • فیلد درمانی پیچیده با انرژی گروه A (٨ مگا ولت و کمتر) با ارزش نسبی ۵ مطابق کد ملی ۵٠۴۵٠٧

پ- فیلد درمانی ساده با انرژی گروه B (بیش از ٨ تا ۵١ مگا ولت) با ارزش نسبی ۵ مطابق کد ملی ٠١۴۵٠٧

 • فیلد درمانی پیچیده با انرژی گروه B (بیش از ٨ تا ۵١ مگا ولت) با ارزش نسبی ٧ مطابق کد ملی ٠٢۴۵٠٧
 • فیلد درمانی ساده با انرژی گروه C (١۶ مگا ولت و بیشتر) با ارزش نسبی ۶ مطابق کد ملی ۵١۴۵٠٧
 • فیلد درمانی پیچیده با انرژی گروه C (١۶ مگا ولت و بیشتر) با ارزش نسبی ۵/٨ مطابق کد ملی ۵٢۴۵٠٧

تذکر١: ملاک محاسبه در شتاب دهنده ها ، انرژی فیلد درمانی مورد استفاده برای هر بیمار( و نه حـداکثر انـرژی دسـتگاه ) می باشد لذا ذکر انرژی فیلدهای درمانی ضروری می باشد. در غیر اینصورت فیلد درمانی با حداقل تعرفه محاسبه خواهد شد.

تذکر٢: ملاک تشخیص فیلد درمانی ساده و پیچیده بدین صورت است که در مواردیکه از وسایل مخصـوص (Shielding) جهت حالت دادن به ستون اشعه استفاده نگردد و به هد دستگاه زاویه داده نشود (زاویه هد دستگاه صفر باشد) بعنوان فیلد درمانی سـاده و در غیر اینصورت تحت عنوان فیلد درمانی پیچیده در نظر گرفته می شود.

تذکر٣: هزینه فیلدهای درمانی قابل محاسبه برای هر بیمار عبارتست از مجموع تعرفه فیلدهای درمانی سـاده و پیچیـده در هـر گـروه انرژی ضربدر تعداد فیلدهای درمانی مورد استفاده برای بیمار در گروه انرژی مربوطه می باشد.

تبصره: در صورت تجهیز و راه اندازی دستگاه شتاب دهنده خطـ ی بـه  همـراه   مـولتی ل یـف و پورتـال فـ یلم، هـر کـدام ١٠% و مجموعاً٢٠% به تعرفه درمان رادیوتراپی بیمار بر روی دستگاه شتاب دهنده خطی با در نظـر گـرفتن تعـداد  فی لـدهای  درمـانی، اضـافه گردد.

-١٢- درمان رادیوتراپی بیمار با دستگاه کبالت شامل درمان ساده با ارزش نسبی ١ (مطابق کد ملی ٠٣۴۵٠٧ ) و یا درمان پیچیـده بـا ارزش نسبی ٢/١ (مطابق کد ملی ۵٣۴۵٠٧ )

تذکر١: محاسبه تعداد فیلدهای درمانی در رادیوتراپی به عوامل مختلفی از جملـه نحـوه تقطیـع دوز (Fractionation)، دوز توتـال، سطح شان، میزان شیلدینگ، استفاده از فیلترهای مختلف و غیره وابسته است. بدیهی است پزشکان معـالج براسـاس تکنیـک انتخـابی، تعداد  فیلد درمانی را منطبق با تعداد فیلد ثبت شده در پرونده بیمار اعلام خواهند کرد. در هر صورت متوسط تعداد فیلدهای درمـانی درهر ناحیه آناتومیک درخواستی از سوی مراکز رادیوتراپی طرف قرارداد نباید از حداکثر تعـداد فیلـدهای درمـانی منـدرج در جـدول ذیـل بیشتر باشد.

تذکر٢: کارشناسان محترم رسیدگی ضمن در نظر گرفتن ارقام یاد شده در مواقع لزوم (به ویـژه مـواردی کـه یـک مرکـز بـرای اکثـر درمانهای خود حداکثر تعداد فیلد مندرج در جدول مذکور را اعلام می نماید) با مراجعه به برگ پرتو درمانی بیماران که ممهور به مهـر و امضاء متخصص رادیوتراپی و فیزیک پزشکی می باشد رسیدگی دقیق را اعمال نمایند.

 • موارد قابل محاسبه و پرداخت در اسناد مربوط به بیماران تحت درمان با براکی تراپی (به روش درمان از راه نزدیک) عبارتند از:
  • مدیریت درمان رادیوتراپی پیش از شروع درمان (شامل معاینه و شرح حال کامـل همـراه بـا ثبـت در پرونـده، بررسـی و تفسـیر گزارش پاتولوژی، تصویربرداری های پزشکی و آزمایشگاه مرحله بندی بیمار و تایید برنامه کلی درمان شـامل مدالیتـه هـای درمـانی و نحوه تجویز آنها) با ارزش نسبی ۵ (مطابق کد ملی ٠۵٩١٠٩) قابل محاسبه و پرداخت می باشد.
  • مدیریت درمان رادیو تراپی در حین درمان به ازای هر ۵ جلسه که درمان های چند بار در روز را نیز شـامل مـی شـود و لزومـی ندارد جلسات درمانی در روزهای پشت سر هم باشند . ١تا ۴ جلسه باقی مانده در انتهای درمان به عنوان یک مجموعه ۵ تـایی در نظـر گرفته می شود (شامل بررسی تصویربرداری ها و آزمایشات مرور پورتال فیلم، مرور دوزیمتری، انجام دوز و پارامترهای درمـانی و مـرور تنظیمات یا Set Up درمان) با ارزش نسبی ٣ (مطابق کد ملی ۵۵٩١٠٩) قابل تعهد و پرداخت می باشد.

تذکر: مدیریت درمان رادیوتراپی در صورت انجام برای کلیه بیماران سرپایی و بسـتری  بـه شـرح زیـر قابـل محاسـبه و  پرداخـت  می باشد:

الف: مدیریت درمان رادیوتراپی پیش از شروع درمان، یکبار برای اولین جلسه براکی تراپی (k۵)

ب: مدیریت درمان رادیوتراپی حین درمان هر ۵ جلسه براکی تراپی (k٣) (در صورتیکه  درمان از جلسـه دوم بـه بعـد متوقـف گـردد    k٣ کماکان قابل پرداخت است). در این موارد، ثبت دقیق تاریخ و شرح معاینات در پرونده بیمار توسط پزشک متخصص رادیـوتراپی انکولوژی (و تأیید ناظر بیمه  در مراکز دولتی) آن مرکز ضروری می باشد.

٣-٣-سیمولاتور با گرافی ساده برای دوره کامل رادیوتراپی با ارزش نسبی ۵ (مطابق کد ملـی ٠٠٣۵٠٧ و۵٣٣۵٠٧) (تعرفـه مربـوط بـه  رادیولوژی جداگانه قابل محاسبه میباشد) یا سیمولاتور با سایر روشهای تصـویربرداری (سـی تـی اسـکن، ام آر آی، سـونوگرافی و پـت اسکن) برای دوره درمان رادیو تراپی با ارزش نسبی ۵١ (مطابق کد ملی ۵٠٣۵٠٧ و٠۴٣۵٠٧) (در صورت تجهیز مرکـز رادیـوتراپی بـه SIMULATOR تعرفه مربوط به خدمت تصویر برداری با توجه به نوع خدمت و با ضریب ٢۵ درصد علاوه بر پا یـه خـدمت، جداگانه قابل محاسبه و پرداخت می باشد . بدیهی است در صورت عدم وجود مسـ ئول فنـی رادیولوژیسـت در مرکـز ، جـزء حرفـه ای خدمت تصویربرداری قابل محاسبه و پرداخت نخواهد بود ) .

تذکر: در هر دوره کامل براکی تراپی فقط یک نوع و یک بار سیمولاتور قابل محاسبه و پرداخت میباشد.

۴-٣-      انجام براکی تراپی هر ناحیه شامل قراردادن اپلیکاتور یا سوزن، طراحی درمان سه بعدی (کونتورینگ و تا ییـد پـلان )، محاسـباتفیزیک براکی تراپی و دوزیمتری وصل به دستگاه براکی تراپی بابت هـر جلسـه  مطـابق یکـی از کـدهای ملـی ٧٠۵۵١٠  ٧٠۵۵١۵ ، ،

٧٠۵۵٢٠  ٧٠۵۵٢۵ ،   ٧٠۵۵٣٠ ،  ٧٠۵۵٣۵ ،  ٧٠۵۵۴٠ ، ، ٧٠۵۵۴۵   ٧٠۵۵۵٠ ، ویا ۵۵۵۵٠٧

تبصره ١: برای براکی تراپی چشم کد ملی ۶٠٢٣۶۵ (کارگذاری منبع براکی تراپی برای رادیاسیون _شامل درآوردن بعدی منبـع ) بایـد به کد ۵۴۵۵٠٧ اضافه گردد.

تبصره ٢: برای براکی تراپی سایر ارگانها از جمله پستان ، علاوه بر کدهای فوق، کدهای مربوطه نیز قابل گزارش و اخذ می باشد.

۵-٣- درمان براکی تراپی بیمار بر روی دستگاه HDR (دوز بالا) به ازای هر جلسه با ارزش نسبی ٠٣١ (مطابق کد ملی ۵٠۵۵٠٧ )

تذکر١: برای دستگاه MDR، %٧٠ تعرفه کد ملی ۵٠۵۵٠٧ قابل محاسبه و پرداخت می باشد.

یادآوری مهم: براساس دستورالعمل بسته خدمتی بیماران خاص و صعب العلاج ، هزینه خدمت رادیوتراپی در مراکز دولتی، غیر دولتی و خصوصی در موارد سرپایی بر اساس کتاب ارزش های نسبی خدمات و مراقبت های سلامت، بصورت رایگان(فرانشیز ٠%) قابل محاسبه می باشد. (ما به التفاوت بخش دولتی و خصوصی به عهده بیمار است). بر این اساس مواردی از خدمات رادیوتراپی که مشمول حذف فرانشیز می گردد عبارتند از:

الف- مدیریت درمان رادیوتراپی پیش از شروع درمان و در حین درمان از کد ملی ٩٠١٩۵٠ تا ۵۵٩١٠٩)

ب- خدمات رادیوتراپی با شتابدهنده خطی و کبالت از کد ملی ٧٠۵٣٠٠ تا ۵٣۴۵٠٧

پ- خدمات براکی تراپی از کد ملی ٧٠۵۵٠۵ تا ۵۵۵۵٠٧

 • هزینه لوازم مصرفی رادیوتراپی شامل مارکرها، شیلدهای اختصاصی، چسب های رادیوتراپی و ماسک های رادیوتراپی که اغلب برای رادیوتراپی ناحیه سر و گردن استفاده می شود بر اساس نرخ اعلامی بیمه شامل حذف فرانشیز شده و جداگانه قابل درخواست است(پس از در تعهد قرار گرفتن بیمه سلامت).
 • هزینه لوازم مصرفی براکی تراپی شامل سوزن کاشت براکی تراپی، رشته گاید براکی تراپی و کاتتر برونشیال براکی تراپی بر اساس نرخ اعلامی بیمه شامل حذف فرانشیز شده و جداگانه قابل درخواست است.
 • تعداد کل شانها تعداد جلسات تعداد شانهاى فازدوم تعداد جلسات تعداد شانهاى فاز اول منطقه آناتومیک

   

   ٨۵  ۵  ٢  ٢۵  ٣ پوست  
   ٧۴  ٨  ٣  ٢۵  ٢ تومورهاى اولیه جمجمه  
   ١٣۵  ٠  ٠  ٢٧  ۵ هیپوفیز  
   ٩۴  ٧  ٢  ٢٠  ۴ نخاع  
   ٨١  ٠  ٠  ٢٧  ٣ چشم و کره چشم  
   ٩٠  ٠  ٠  ٣٠  ٣ گوش  
   ١١۵  ١٠  ۴  ٢۵  ٣ نازوفارنکس*  
   ٩٠  ١٠  ۴  ٢۵  ٢ حفره دهان  
   ٩٠  ٠  ٠  ٣٠  ٣ سینوسهاى پارانازال  
   ٨٠  ١٠  ٣  ٢۵  ٢ غدد بزاقی  
   ٩١  ٨  ٢  ٢۵  ٣ حلق  
   ٩٩  ٨  ٣  ٢۵  ٣ حنجره*  
   ٨٢  ٨  ۴  ٢۵  ٢ تیروئید  
   ۶۵  ۵  ٣  ٢۵  ٢ ریه (لنفومها)  
   ٧٠  ۵  ۴  ٢۵  ٢ مدیاستن و ناى  
   ٧٠  ۵  ۴  ٢۵  ٢ مرى  
   ١٠٠  ٠  ٠  ٢۵  ۴ قلب و عروق  
   ١۶٠  ۵  ٢  ٢۵  ۶ پستان  
   ٩۵  ۵  ۴  ٢۵  ٣ معده  
   ١٢٠  ۵  ۴  ٢۵  ۴ پانکراس  
   ۶٠  ٠  ٠  ٢٠  ٣ کبد  
   ١١٢  ٣  ۴  ٢۵  ۴ کولون و رکتوم  
   ١١۵  ۵  ٣  ٢۵  ۴ آنال  
   ٧۵  ٠  ٠  ٢۵  ٣ کلیه ها و میزناى  
   ١٣٢  ٨  ۴  ٢۵  ۴ مثانه  
   ٢٠٠  ١۵  ۵  ٢۵  ۵ پروستات*  
   ١٢٠  ١٠  ۴  ٢٠  ۴ بیضه  
   ٩٠  ٠  ٠  ٣٠  ٣ آلت تناسلی  
   ١٢٠  ۵  ۴  ٢۵  ۴ سرویکس  
   ١٢٠  ۵  ۴  ٢۵  ۴ آندومتر  
   ۶۴  ٧  ۴  ١٨  ٢ تخمدان و لوله فالوپ  
   ١٢٠  ۵  ۴  ٢۵  ۴ واژن  
   ۶٠  ۵  ٢  ٢۵  ٢ مجراى ادرار  
   ۶٠  ۵  ٢  ٢۵  ٢ اندام تناسلی خارجی  
   ٧٠  ۵  ۴  ٢۵  ٢ رتروپریتوان آدرنال وتومورهاى حفره شکم
   ٧٠  ۵  ۴  ٢۵  ٢ غده آدرنال(فوق کلیوى)
   ٩١  ٨  ٢  ٢۵  ٣ دست و پا* اندام ها

  تعداد شانها و جلسات و تعداد کل شانهای درمانی برای تکنیکهای معمولی  محاسبه شده اند. محاسبه تکنیکهای پیچیده  برای هر منطقه آناتومیک ممکن است با توجه به شرایط بیمار و نظر پزشک تغییر کرده و تا مقدار زیادی افزایش یا کاهش یابد. همچنین برای درمانهای با روشهای پیچیده مانند IMRT و استریوتاکتیک تعداد شانها ممکن است تا ١٠٠% افزایش یابد. درمان بعضی از مناطق آناتومیک (مانند پروستات) که با علامت ستاره مشخص شده  ممکن است به یک فاز درمانی بیشتر احتیاج داشته باشد.

   

  پیوست ١

   

  فهرست برخی از خدمات پرتوپزشکی دارای اسامی متعدد یا علائم اختصاری 

 • سایر اسامی یا علائم اختصاری خدمت  عنوان خدمت  ردیف 
   SMV                   رادیوگرافی قاعده جمجمه ( نمای هیرتز)   .١
   PA رادیوگرافی پری اپیکال   .٢
   BW رادیوگرافی بایت وینگ   .٣
   OPG رادیوگرافی پانورکس   .۴
   DCG داکریوسیستوگرافی   .۵
   KUB رادیوگرافی ساده شکم خوابیده   .۶
   Barium Swallow رادیوگرافی مری با بلع ماده حاجب   .٧
   Barium meal

  GI Series

  رادیوگرافی معده و اثنی عشر   .٨
   UGI Series رادیوگرافی مری، معده واثنی عشر   .٩
   Transit رادیوگرافی روده های کوچک   .١٠
   Barium Enema رادیوگرافی روده های بزرگ   .١١
   OCG کله سیستوگرافی خوراکی   .١٢
  T-Tube کلانژیوگرافی کلانژیوگرافی بعد از عمل جراحی   .١٣
   PTC کلانژیوگرافی از راه پوست   .١۴
   ERCP کلانژیوپانکراتوگرافی رتروگراد از طریق اندوسکوپی   .١۵
   IVP , IVU

  اوروگرافی(پیلوگرافی) نزولی

  اوروگرافی(پیلوگرافی) ترشحی   .١۶
   Rapid Sequence IVP اوروگرافی سریع برای فشار خون   .١٧
  اوروگرافی(پیلوگرافی) صعودی اوروگرافی(پیلوگرافی) رتروگراد   .١٨
  اوروگرافی (پیلوگرافی) از راه پوست نفروستوگرافی اوروگرافی (پیلوگرافی) آنتی گراد   .١٩
   VCUG یورتروسیستوگرافی در حال ادرار کردن   .٢٠
   HSG هیستروسالپنگوگرافی   .٢١
   Alignment View رادیوگرافی تله متریک   .٢٢
   MRCP

  MR کلانژیوگرافی

  کلانژیوپانکراتوگرافی به وسیله MRI   .٢٣
   UBM اولتراسوند بیو میکروسکوپی   .٢۴

   

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments