بایگانی روزانه: مهر ۳, ۱۴۰۰

901300

بررسی نوروفیزیولوژیک حین عمل جراحی

سلام کد 901300 در صورت درخواست آزاد درخواست شود بیشتر در پرونده های جراحی مغز واعصاب می باشد

اکو

سلام درخصوص اکو مادرزادی بر اساس قانون بیمه تامین اجتماعی فقط پزشک جراح قلب اطفال و یا فلوشیپ اکو کاردیوگرافی می تواند درخواست کند وگرنه درخواست اکو عادی انجام شود

ضوابط طب اورژانس

طی مذاکره سرکار خانم رادین منش با مسئولین بیمه تامین اجتماعی سرکار خانم دکتر فرقانی موارد کرونایی که مشمول پوشش 100درصدی هزینه های در تعهد خواهدبود به شرح زیر است:
1. بیماران کووید 19با استناد به آزمایش. سی تی اسکن یا تشخیص پزشک معالج با درج در پرونده
2.بیماران مشکوک به کووید 19که در علائم بالینی در پرونده قید گردد.


باتوجه به تقبل هزینه بیماران کوید توسط تامین اجتماعی از ابتدای شهریور 1400 کد بیمه 1084 در سیستم لحاظ شود ضمنا بیماران دکتر ابراهیمی واقصای فرد بابت ویزیت کد 4981 ثبت شود بیماران کوید طب اورژانس بابت ویزیت 901948 جهت متخصص طب اورژانس ثبت شود


در صورت تغییر سطح تریاژ از 2 به 1 مراقبت بحرانی با ویزیت همزمان قابل محاسبه است

تمامی خدمات پاراکلینیک در صورت تجویز توسط طب اورژانس با مهر بیمارستان در تمام مراکز طرف قرارداد قابل انجام است


ملاک تعیین کننده سطوح تریاژ بیماران نظر پرستار تریاژ می باشد و در صورت نیاز به تغییر سطح تریاژ بعد از ویزیت متخصص طب اورژانس و درج دلیل بالینی در برگه تریاژ توسط وی امکان تغییر سطح تریاژ خواهد بود.


در صورت اقامت بیمار کمتر 6 ساعت در بیمارستان امکان محاسبه هتلینگ و ویزیت روزانه نمی باشد


در بیماران تحت نظر بیش از 6 ساعت در صورت تعیین تکلیف بیمار طبق دستورات پزشک و تعیین سرویس مربوطه جهت بستری و تشکیل پرونده در صورت نبود تخت خالی در بخش مربوطه هزینه هتلینگ و ویزیت روزانه حداکثر معادل سه تخته عادی قابل محاسبه است و در صورت عدم تعیین تکلیف بیمار بالای 6 ساعت (بدون پرداخت تعرفه ویزیت روزانه و هتلینگ) با فرانشیز بستری قابل محاسبه خواهد بود.


در صورت ماندگاری بیمار در اورژانس و ترخیص بیمار در شیفت بعدی ویزیت روز ترخیص با کد 901935 به پزشک متخصص اورژانس شیفت بعد قابل پرداخت خواهد بود


در صورت تجویز دستور بستری توسط متخصص طب اورژانس و نبود تخت خالی در سرویس مورد نظر و در صورت ویزیت سرویس مربوطه  تا 48 ساعت پس از تعیین تکلیف در بیمارستان های آموزشی و 24 ساعت پس از تعیین تکلیف در بیمارستان های درمانی به استثنای بیماران انتوبه خدمات بستری مشابه به پزشک متخصص سرویس مربوطه قابل پرداخت می باشد و در صورت گذشتن از زمان تعیین شده هیچ هزینه ای قابل پرداخت نمی باشد.


هزینه خدمات مراقبت های بحرانی با کد 901970 در صورتی که سطح تریاژ بیمار 1 یا 2 باشد با ذکر اندیکاسیون های مربوطه در شرح اندیکاسیون های مراقبت های بحرانی بیمار و حداقل 45 دقیقه تحت نظر بودن بیمار قابل محاسبه می باشد.


در تریاژ سطح 1 ویزیت جامع و مراقبت بحرانی بطور همزمان قابل پرداخت است.


باتوجه به بخشنامه تامین اجتماعی بیماران کرونا سرپایی بستری با کد بیمه 1084 در سیستم،،ثبت گردد